НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

Метод, який дозволяє обговорити досить широке коло питань протягом тривалого часу, причому розглянути їх досить глибоко. Цей метод вимагає завчасної наукової підготовки слухачів до проблематики, наприклад, окремого заняття.

Процедура застосування методу: визначення тематики і послідовності розкриття тем, виступи доповідачів (співдоповідачів), обговорення наукових повідомлень.

Тематика конференції має стосуватися окремої теми занять або комплексної проблеми. Послідовність виступів слід обирати залежно від наявних наукових повідомлень, починаючи з тих, які у за-
гальному характеризують обговорювану тему, закінчуючи тими, які розглядають спеціальні питання теми конференції. Час на виступи рекомендовано обирати від 5 до 10 хвилин (залежно від тематики, рівня підготовки та кількості повідомлень). Обговорення повідомлень полягає у задаванні НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ запитань щодо теми виступів (доцільно визначити допустиму кількість запитань, або «диригувати» процесом їх задавання, щоб спланувати рівномірну увагу до усіх повідомлень), висловлюванні власної позиції щодо виступу, обговорення виступу у дискусії.


ЗМІСТ

Вступне слово............................................................................................................ 3

Навчальна дисципліна «Основи юридичної клінічної прак-
тики».................................................................................................................................... 5

Навчальна програма дисципліни «Основи юридичної клінічної практики» та варіанти організації навчальних занять........................................................................................................................ 13

Модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ, ОФІС І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ 13

Тема 1. Юридичні клініки: історія виникнення та розвитку, мета та завдання діяльності 13

Тема 2. Професійна етика і корпоративна культура у діяльності юридичної клініки 20

Тема 3. Правове регулювання діяльності юридичної клініки .................... 31

Тема 4. Організаційна та управлінська модель юридичної клініки ......... 36

Тема 5. Проектний менеджмент у НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ роботі організацій громадського сектору 45

Тема 6. Діловодство та документування в юридичній клініці .................... 52

Тема 7. Робота юриста з офісною технікою та електронними базами даних 60

Модуль 2. ЮРИДИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ЯК НАПРЯМ РОБОТИ ЮРИДИЧНИХ КЛІНІК 71

Тема 8. Юридичне консультування та алгоритм роботи у справі ........... 71

Тема 9. Отримання інформації та вироблення позиції у справі ................ 77

Тема 10. Методика вирішення галузевих правових питань ....................... 86

Тема 11. Юридична техніка та складання процесуальних доку-
ментів ................................................................................................................................ 93

Тема 12. Консультування клієнта ................................................................... 103

Тема 13. Представництво інтересів клієнтів у різних інсти­туціях .......... 109

Модуль 3. ПРАВОПРОСВІТНЯ РОБОТА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ ................................................................................................................... ... 118

Тема 14. Практичне право як основа правопросвітньої діяльності юридичної клініки 118

Тема 15. Інтерактивні методики в правопросвітній роботі юридичної клініки 127

Тема 16. Психологічні аспекти правопросвітньої НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ роботи юридичної клініки 136Тема 17. Психологічні аспекти правозахисної діяльності юридичної клініки 144

Тема 18. Дискусійний клуб як напрям роботи юридичної клініки. Мистецтво публічних дебатів ................................................................................................................................ 150

Положення про бально-рейтингову систему оцінки підготовки студентів з навчальної дисципліни «Основи юридичної клінічної практики».......................................................................... 158

Характеристика форм самостійної роботи........................................... ... 166

Методика опрацювання навчального матеріалу дисципліни «Основи юридичної клінічної практики» ................................................................................................................................ 169


documentaksdltp.html
documentaksdtdx.html
documentakseaof.html
documentaksehyn.html
documentaksepiv.html
Документ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ